Refah devleti

Refah devleti nedir:

Refah devleti veya refah devleti, devletin nüfusun ekonomik ve sosyal refahını garanti altına almak için taahhüt ettiği bir hükümet modelidir.

Hükümet ayrıca vatandaşların sağlığını ve genel refahını korumak için aktif tedbirler aldığı için, özellikle maddi ihtiyacı olanlarda refah devleti olarak da adlandırılır.

Refah devletinin amacı nedir?

Refah devletinin amacı, vatandaşlar için eşit fırsatlar ve refahın adil bir şekilde dağıtılmasını sağlamaktır. Ayrıca, devlet, sübvansiyonların, hibelerin, imtiyazların ve diğer önlemlerin dağıtımı yoluyla iyi bir yaşam sürdüremeyen bireylerin sorumluluğunu üstlenir.

Uygulamada, sosyal devletin özellikleri her ülkenin hükümetine göre değişmektedir. Bununla birlikte, Birleşik Devletlerde, refah devleti terimi, yalnızca "fakirlere yardım" anlamına gelen, dünyanın geri kalanından farklı olan aşağılayıcı bir çağrışıma sahiptir.

Sosyal devlet, geniş ya da dar olarak tanımlanabilir. Geniş anlamda sosyologlar tarafından çok az şey kabul edilmektedir ve hükümetin vatandaşların refahına olan katkılarından oluşmaktadır;

 • sokakların ve kaldırımların kaldırılması;
 • toplu taşıma;
 • kanalizasyon sistemi;
 • çöp toplama;
 • polis;
 • okullar vs.

Sıklıkla, yaklaşıldığı gibi, refah devleti, aşağıdaki gibi önlemleri alan devlettir:

 • işsizlik sigortası;
 • yaşlılar için emekli aylığı;
 • doğum izni;
 • tıbbi yardım, vb.

Sosyal devlet nasıl ortaya çıktı?

Sosyal politikalar bağlamında, Devlet tarihsel olarak üç ayrı döneme ayrılmıştır:

 • Liberal devlet
 • Sosyal devlet
 • Neoliberal devlet

Refah devleti, ikinci anda yerleştirilir ve zaman içinde meydana gelen birkaç dönüşümün sonucudur. Yavaş yavaş, dünya genelindeki hükümetler, nüfusun refahını etkin önlemlerle sağlama sorumluluğunu üstlendi.

Refah devletinin ortaya çıkmasına neden olan başlıca sebepler arasında:

İşçi sınıfı tarafından siyasi hakların fethi

Sınıf mücadelesiyle, işçi sınıfı on dokuzuncu yüzyılın sonlarında siyasal haklara kavuşarak siyasetin sosyalleşmesine yol açtı. Böylece, sivil toplum karar alma sürecine erişim kazandı ve seçkinler devlet üzerindeki tekelini kaybetti.

İşçi sınıfının temsiliyle devlet, kademeli olarak haklarını koruma görevini üstlendi.

Rusya'da sosyalist devrim

1917'de Rusya'da gerçekleşen Ekim Devrimi (Bolşevik Devrimi olarak da adlandırılır), işçi sınıfının hükümdar Nicholas II'nin istifasını zorladığı bir sosyalist devrimdi. Hareket, Rusya'daki çarlığa bir son verdi ve Sovyetler Birliği'ne yol açtı.

Bölüm, dünyadaki kapitalist modelde benzer devrimlerden kaçınmak için yeniden düşünülmeye başlandı. Bu, işçi sınıfı haklarının güvence altına alınmasının önemini güçlendirdi.

Tekel kapitalizmi

Kapitalizm rekabetçi aşamadan tekelci aşamaya geçtiğinde, liberal devlet modeli sorgulandı. Bunun nedeni, devletin şirketlere yatırım yapmaya başlaması, hız ve üretimi arttırması, bu da birkaç elindeki yüksek sermaye yoğunluğuyla sonuçlandı. Bu yeni gerçeklik küçük işletmelerin ortaya çıkmasını engelledi ve refah devletine geçişi kolaylaştırarak klasik liberal idealleri sarstı.

1929 Krizi

1929 Krizi (Büyük Buhran olarak da bilinir), dünya ekonomisinde güçlü bir durgunluk dönemiydi. Kriz, kıtayı tedarik etme gereği nedeniyle, Birinci Dünya Savaşı'nı takip eden aşırı üretimden kaynaklandı. Avrupa ülkeleri kendilerini yeniden kurarken, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde ihracat, üretim ve tüketim arasında büyük bir eşitsizlik yaratarak reddetti.

1929 Krizi liberal modelin kusurlarını ortaya çıkardı ve devletin ekonomiye aktif müdahale ihtiyacını ortaya koydu. Bu şekilde, refah devletinin 1930'lardan bu yana daha fazla ilgi kazandığı söylenebilir.

Sosyal devletin özellikleri

Sosyal devlet, sabit bir hükümet modeli değildir ve bu nedenle kendisini dünya çapında çeşitli şekillerde sunar. Bununla birlikte, refah devletinin genel özellikleri arasında:

Sosyalist nitelikte önlemleri benimsemiştir : kapitalist ülkelerde bile, refah devletinin refah önlemleri sosyalist niteliktedir, çünkü herkes için eşit bir şekilde gelirin yeniden dağıtılmasını ve fırsat eşitliği amaçlamaktadır. Bu tür ana önlemler arasında emekli maaşları, burslar, sigorta ve diğer sosyal imtiyazlar bulunmaktadır.

Koruyucu yasaları var : savunmasız vatandaşların haklarını korumanın bir yolu olarak, refah devleti, asgari ücret, iş güvenliği ve sağlığı, tatiller, çocuk işçiliği kısıtlamaları gibi haklarını korumak için yasalara sahip vb.

Ekonomiye devlet müdahalesi : vatandaşların haklarını garanti altına almak için, refah devleti ekonomide aktif olarak hareket eder.

Şirketlerin vatansızlığı : Sosyal devlet, stratejik sektörlerdeki şirketleri kamulaştırmaya meyillidir, böylece devlet kamu hizmetlerini teşvik etmek için gerekli araçlara sahip olur. En çok hedeflenen alanlar arasında konut, temel temizlik, ulaşım, boş zaman vs.

Sosyal Refah Devlet Krizleri

Vatandaşlara karşı sayısız sorumluluk üstlenerek, refah devleti çeşitli zorluklarla karşı karşıya kalmaktadır ve bu nedenle de etkinliği tüm dünyada sorgulanmaktadır.

Devlet harcamaları, nüfusun refah maliyetlerine tahakkuk ettiğinde, kamu gelirlerinden ağır basarsa, ülke mali krizlere girer. Bu senaryoya refah devletinin krizi denir.

Refah devletinin krizinin ana kanıtları arasında Margaret Thatcher tarafından İngiltere’de (1979-1990) başbakanlık döneminde alınan önlemler bulunmaktadır. Thatcher, devletin artık refah tedbirlerini sürdürmek ve aynı zamanda ekonomik büyümeyi teşvik etmek için finansal araçlara sahip olmadığını kabul etti. Böylece bölge hükümeti neoliberalizme geçiş yaptı.

Brezilya'da Refah Devleti

Brezilya'da, refah devleti, 1940'larda Getúlio Vargas hükümetinde kendini gösterdi, dönem iş yasalarının, özellikle asgari ücretin kurulmasıyla belirlendi. Bundan, ülke, yasaları veya refah tedbirlerini kullanarak sosyal hakları koruma geleneğini izledi.

Halen, Brezilya'da doğum izni, ırk kotaları, işsizlik sigortası, sosyal güvenlik vb. Gibi sosyal devletlerin karakteristik özellikleri bulunmaktadır.