lümpen

Lumpenproletarya Nedir?

Lumpemproletarya, Marksist sosyolojiye göre , marjinal durumda proletaryanın grubudur.

Lüper proletaryasının temel özelliği, sınıf bilincinin olmaması ve bunun sonucu olarak işçi devrimi ve mücadelesine ilgisizliğidir.

Terim, ilk kez Karl Marx'ın onları şüpheli geçim kaynakları olan bir grup bozulmuş insan olarak tanımladığı Alman İdeolojisinde kullanılmıştır.

Küçük hırsızları, dilencileri, kaçakları, sefalet içinde yaşayanların yanı sıra, resmi işgücü piyasasının dışında ve herhangi bir geçim kaynağı olmadan içerir.

Terimin kökeni, işçi sınıfı anlamına gelen proletarya kelimesini birleştiren, işçi sınıfı anlamına gelen Alman lümen proletaryasından gelir; yasa. Şüpheli doğası olanlarla ilişkilendirildi ve Marksist bakış açısıyla, tehlikeli bir sınıfı temsil ediyorlar çünkü burjuva sınıflarının çıkarlarına duyarlı, kolayca manipüle ediliyorlar.